Adatvédelmi irányelvek

Általános Szerződési Feltételek

kettlebelldozis.hu

(Hatályos2017. augusztus. 31. napjától.)

Üdvözöllek a Kettlebell Dózis megújult honlapján. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://kettlebelldozis.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit, ezért kérlek, hogy azt a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvasd el. Ha bármilyen kérdésed lenne az itt leírtakkal kapcsolatban, írj az attila@kettlebelldozis.hu e-mail címre.

I. A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Kettlebell Dózis Szolgáltató Betéti Társaság
 • Ügyvezető neve: Szigligeti Attila Tibor
 • Székhelye: 1237 Budapest, Pacsirta köz 3..
 • Sportoktatói OKJ-azonosító: 528130101003301
 • Cégjegyzék szám: 01-06-792455
 • Adószám: 26119809-1-43
 • E-mail: attila@kettlebelldozis.hu
 • Facebook: https://www.facebook.com/kettlebelldozis
 • Ügyvezető Ttelefonja: +36 30 388 7737

A Szolgáltató részére a tárhelyet a(z) Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; e-mail: support@websupport.hu) biztosítja.

II. Fogalommeghatározás

 1. Felek: a Szolgáltató és a Felhasználó együttes megnevezése.
 2. Felhasználó: minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki a Honlapot használja (vagyis azon regisztrál) és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.
 3. Fiók: a regisztrált Felhasználónak a Honlapra történő bejelentkezést követően elérhető személyes felülete.
 4. Honlap: a http://kettlebelldozis.hu/ és annak minden aloldala, illetve az ezekhez tartozó, ezek működtetéséért felelős hardverek és szoftverek együttese.
 5. Regisztráció: új, egyedi hozzáférést biztosító felhasználói fiók létesítése a Honlapon.
 6. Szolgáltatás: minden, a Szolgáltató által a Honlapon vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül közvetített szolgáltatás (pl. kettlebell, SMR System, Primal Move, barbell, 1000 Swing kihívás, Kettlebell tábor stb.) vagy termék, ideértve az információ- és tartalomszolgáltatást, valamint a tranzakciók lehetőségének biztosítását a Honlapon keresztül.
 7. Szolgáltató: a Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője.

III. A Szolgáltatóval kötött szerződés létrejötte, megszűnése és hatálya

 1. A Honlapon való regisztrációval, a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, a Szolgáltató hírlevelére való feliratkozással, illetve a Honlap használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF-et (az erre szolgáló négyzet kipipálásával) nem fogadja el, úgy nem jogosult a Honlapon kínált szolgáltatások igénybevételére.
 1. A Honlap használatához, illetve a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges olyan egyéb (technikai jellegű) tájékoztatásokat, amelyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető, valamint az e-mailben küldött tájékoztató és figyelmeztető szövegek, utasítások és leírások nyújtják.
 1. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a jelen ÁSZF, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat hatályos, valamint korábbi verziói a Honlapról előzetes regisztráció nélkül megismerhetőek és pdf-formátumban letölthetőek.
 1. A szerződés nyelve magyar.
 1. A szerződés területi hatálya: Magyarország.
 1. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
 1. A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Szolgáltató saját hatáskörében, vagy a Felhasználó kifejezett kérelmére törli a Felhasználó regisztrációját. A Felhasználó a Szolgáltatóval létrejött jelen megállapodását az attila@kettlebelldozis.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja.
 1. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy az ÁSZF tartalma tekintetében panasszal vagy egyéb igénnyel a Szolgáltató felé sem ő, sem megbízásából harmadik fél nem fog élni, kivéve az olyan eseteket, amikor a Szolgáltató szegte meg az ÁSZF-ben foglaltakat.
 1. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a Szolgáltatást valamely közösségi felületen (különösen: Facebook, Google+, YouTube), vagy ilyen közösségi felület közreműködésével (különösen: a Honlapon elhelyezett, ezen oldalakra mutató linkek esetében) veszi igénybe, úgy ezen közösségi felület felhasználási feltételeit és adatkezelési szabályzatát előzetesen megismerte és az abban foglaltakat elfogadta, valamint tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során ezen oldalak a Felhasználó tevékenységéről adatokat gyűjthetnek a saját adatkezelési szabályzatuk és gyakorlatuk szerint.
 1. Az ÁSZF 2016. június … napján lép hatályba.
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Felhasználót e-mail útján tájékoztatja és ismételten kéri a Felhasználó hozzájárulását a módosított ÁSZF alkalmazásához. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a módosított ÁSZF közzétételét követő ismételt használattal a módosított ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Honlapon közzétett változásait figyelemmel kíséri.
 1. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató és a Felhasználó között jön létre.
 1. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF-fel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni.
 1. A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az egyéb releváns magyar jogszabályok az irányadóak.

IV. A Honlap használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Honlap bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.
 1. A Felhasználó a Honlap használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A Felhasználó a Honlapot nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
 1. A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:
  1. a Regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel;
  2. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlanság vagy hiányossága miatt éri;
  3. a Honlapra nem tölthet fel jogsértő, reklámot tartalmazó, a Honlapban kárt okozó tartalmat;
  4. a Honlap használatával a Felhasználó semmilyen igényt nem támaszthat a Honlap tartalmával kapcsolatban;
  5. a személyes adatainak megadásával és az adatbázisba való felvételével a Szolgáltató (mint adatkezelő) semmilyen jogot nem biztosít számára az adatbázissal kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített felhasználói jogosultságokon kívül.
 1. A Szolgáltató jogosult késedelem nélkül felfüggeszteni, illetve az eset összes körülményének mérlegelése alapján törölni a Felhasználó Fiókját, ha:
  1. a Felhasználó megsérti az ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket,
  2. a Honlap használatával kapcsolatban jogsértő magatartást tanúsít, annak működését bármilyen módon akadályozza, a Honlap tartalmát módosítja,
  3. a Szolgáltatóval szemben jogsértő magatartást tanúsít,
  4. a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlanok, etikátlanok, jogsértőek,
  5. egyéb jogsértő tevékenységet követ el, illetve folytat.
 1. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 1. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Honlapot hirdetési, politikai, promóciós célból, jogszabályba ütköző célból vagy módon felhasználni.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Honlapon esetlegesen elérhető interaktív aloldalak, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen aloldalak jogellenes használata esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.
 1. A Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.
 1. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, illetve a Felhasználóval történő kapcsolattartást szolgálja. A Felhasználó e-mail címére reklámot tartalmazó hírlevelet a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld az Adatvédelmi Szabályzat előírásai szerint.

V. Szerzői jogok

 1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) védelme alatt állnak. A Szolgáltató (illetve adott esetben a Szolgáltató üzletfelei) a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.
 1. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://kettlebelldozis.hu/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
 1. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 1. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

VI. A felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtása vonatkozásában rendelkezik mindazon képesítésekkel, engedélyekkel, okiratokkal, valamint szakmai (sportoktatói) tapasztalattal, amely ezen Szolgáltatások professzionális műveléséhez és oktatásához elengedhetetlenül szükségesek, illetve azt garantálják.
 1. A Felhasználó a Szolgáltatás tényleges igénybevétele előtt köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális erőnléttel és felkészültséggel, továbbá köteles előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót az esetleges egészségügyi panaszairól, illetve a Szolgáltatás igénybevételét, folytatását korlátozó fennálló vagy várható tényezőkről.
 1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek, vállalások erejéig tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. 
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Honlap használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. 
 1. Amennyiben a Honlapon link szerepel, úgy a Szolgáltató a hivatkozott honlap tartalmáért, az ott szereplő információkért vagy bármely más a hivatkozott honlapon fellelhető adatért, továbbá a hivatkozott honlap adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal, illetve nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért, amely a Szolgáltató honlapról irányuló link használatából adódik/adódhat. 
 1. A Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Honlap használatára, illetve az internetes tartalmak fel- és letöltésére. 
 1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 1. A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 1. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

VII. Adatkezelés

 1. A Honlapon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó a Honlapon (így különösen a Regisztráció során) megadja bizonyos személyes adatait, továbbá a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtása során róla kép- és hangfelvétel készülhet. Ezen személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját és a kapcsolódó felhasználói jogokat, kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti.
 1. Az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a Felhasználóra. A Szolgáltató mind az Adatvédelmi Szabályzatot, mind az ÁSZF-et (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

VIII. Regisztráció a Honlapon a Felhasználók számára; feliratkozás a hírlevélre

 1. A Felhasználó a Honlapon közvetített Szolgáltatásokat előzetes regisztrációt követően veheti igénybe, amely következő módon lehetséges. A Felhasználó a Honlapon található „Regisztráció” gombra kattintva a megnyíló oldalon kitölti a regisztrációhoz szükséges adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, jelszó). A csillaggal jelölt adatok megadása a Regisztráció során kötelező.
 1. A Felhasználó az e-mail cím megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím felett kizárólag a Felhasználónak van rendelkezési jogosultsága. A Honlap igénybevételével kapcsolatos, azzal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.
 1. A Regisztráció véglegesítésének a feltétele, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot az erre szolgáló négyzetek kipipálásával elfogadja, továbbá megadja a biztonsági kérdésre vonatkozó helyes adatot, majd a „Regisztrálok” gombra kattintást követően a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató által küldött megerősítést kérő linkre kattintással véglegesítse a regisztrációját. A Felhasználó csak az e-mailben megküldött megerősítést kérő linkre kattintást követően jogosult a Honlap valamennyi szolgáltatását igénybe venni.
 1. A Regisztráció ingyenes.
 1. Feliratkozás a hírlevélre: a Honlapon a Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató által rendszeresen küldött hírlevélre az erre szolgáló felületen a nevének és e-mail címének megadásával, valamint a „Hozzájárulok, hogy a Kettlebell Dózis részemre hírlevelet, valamint a honlapon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámokat, marketing és promóciós célú üzeneteket küldjön.”, valamint a „Kijelentem, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat elfogadom.” négyzetek bejelölésével. Ezzel a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Honlappal, Szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleket, értesítéseket küldjön számára a feliratkozáskor megadott e-mail címére. A hírlevélről bármikor, ingyenesen le lehet iratkozni.
 1. Bejelentkezés a Fiókba: a sikeres Regisztrációt követően a Felhasználó a Regisztráció során megadott e-mail címének és jelszavának megadásával tud belépni a felhasználói Fiókba. A Fiók felületén a Felhasználó megváltoztathatja a Regisztráció során megadott adatait, valamint folyamatosan nyomon tudja követni az általa igénybe vett szolgáltatásokat a „……” fülre kattintva.
 1. Adatbeviteli hibák javítása: ha a regisztráció során a Felhasználó hibás adatot adott meg (elírás, félreklikkelés), a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A Felhasználónak a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a Fiókjának felületén (adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség). A Felhasználónak a Regisztráció véglegesítését megelőzően lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációs űrlapon is.
 1. A Felhasználó jogosult bármikor kérni a Fiókjának törlését e-mailben a Szolgáltatótól. A törlés iránti kérelem megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a Fiók törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 1. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

IX. A kellékszavatosságról , a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság
  1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
  2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? Tekintettel a Szolgáltatás (sporttevékenység oktatása) jellegére, a Felhasználó csak az ellenszolgáltatás arányos leszállításának joga illeti meg.
  3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét? A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  4. Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét? A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Termékszavatosság
  1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék, pl. a Honlapon keresztül értékesített sportszer) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónek kell bizonyítania.
  6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
  1. Levelezési cím: 1237 Budapest, Pacsirta köz 3..
  2. E-mail: attila@kettlebelldozis.hu 
  3. Telefon: +36 30 388 7737
 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
 1. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.
 1. A telefonon, e-mailen vagy postai levél útján érkezett panaszt a Szolgáltató jogosult egyedi azonosítóval ellátni, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz beazonosítását.
 1. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben írásban e-mail útján (vagy a Felhasználó erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.
 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
 1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, a Felhasználó panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testület, valamint bírósági eljárást is kezdeményezhet.
  1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/
  2. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: 06 (1) 488 21 31).
  3. (A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.)